Algemene (verhuur)voorwaarden Piscadera Bay Resort

Bij deze algemene voorwaarden geldt steeds ‘indien van toepassing’ en ‘tenzij schriftelijk anders overeengekomen’.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder vastgelegd. De Huurder gaat in ieder geval akkoord met deze voorwaarden door reservering en betaling.

1.2 De beheerder, Piscadera Bay Resort B.V., treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in gebreke blijven van de huurder of de verhuurder. Iedere aansprakelijkheid van Piscadera Bay Resort B.V. is geheel uitgesloten, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die niet uitgesloten kan worden krachtens dwingend recht.

1.3 De verhuurde huizen zijn eigendom van particuliere bezitters die er zelf ook hun vakantie in doorbrengen. Daardoor vindt u, naast de persoonlijke eigendommen mogelijk ook afgesloten ruimten die met respect behandeld dienen te worden.

1.4 De woning is ingericht naar smaak en mogelijkheden van de eigenaar. Mogelijk is het ex- of interieur aangepast en enigszins afwijkend van de foto’s op de website.

1.5 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de beschrijving van de vakantiewoning. (Het doorgeven van correcties daarvan door de huurder worden zeer gewaardeerd.)

1.6 Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of kosten geleden door de huurder als gevolg van ongeval, diefstal, overlast door anderen, of als gevolg van vertragingen bij vliegtuigen, natuurrampen, oorlogen, stakingen, of schade of letsel van welke aard dan ook.

1.7 De huurder en zijn gezelschap is volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie en alle aanwezige inventaris en door hem/hen veroorzaakte schade wordt, zonder enige discussie, vervangen door de nieuwwaarde. Eventuele schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de beheerder.
De schade kan zo mogelijk en nodig worden verrekend met de borg. Indien deze niet toereikend is, dient de huurder deze zo nodig aan te vullen tot het werkelijke schadebedrag.

1.8 Vervuiling of te herstellen schade zullen in rekening worden gebracht als extra vergoeding.
Dit ter beoordeling van de beheerders in samenspraak met de eigenaar.

2. Betaling

2.1 Binnen 7 dagen na verzending van de overeenkomst, zal huurder aan verhuurder 30 % van de kale huur (excl. 7% OB) betalen.
Het resterende bedrag van de totale huursom inclusief alle bijkomende kosten en borg, zal uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode worden betaald. Zie voor de bedragen de overeenkomst.

2.2 De huurovereenkomst wordt ontbonden indien de huurder de aanbetaling niet binnen 7 dagen na verzending van de huurovereenkomst aan de verhuurder zal hebben voldaan.

2.3 De verhuurder garandeert de bewaring van de betaalde huursom, op een daarvoor geopende derdenrekening, tot en met de eerste dag van de huuringang.

2.4Betaalde borg wordt, onder aftrek van eventuele kosten, binnen 5 werkdagen na vertrek teruggestort op rekening van de huurder.

3. Rechten en verplichtingen verhuurder

3.1 Verhuurder heeft zich door het aangaan van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren.

3.2 De te huren woning is volledig gemeubileerd en gestoffeerd. Er is/zijn voldoende linnengoed (cq. beddengoed), keukendoeken, handdoeken en badlakens voor gebruik aanwezig.

3.3 Verhuurder heeft op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder, een deugdelijke brandverzekering afgesloten.

4. Rechten en verplichtingen huurder

4.1 Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde genoegzaam bekend. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

4.2 De huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief schade of verlies van (een deel van) de inventaris en schade aan de tuin, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht, het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

4.3 De huurder heeft de plicht melding te maken van iedere schade die tijdens zijn verblijf is ontstaan, ongeacht of deze is ontstaan door zijn toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder.

4.4 Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de daarin bevindende inventaris (zogenaamd) ‘veeg-schoon’ af te leveren. De vaatwasser dient leeg te zijn en het gebruikte servies schoon. Vuilnis in de vuilnisbak. Eventueel verplaatst meubilair dient weer te worden teruggeplaatst.
Indien het schoonmaken naar het oordeel van de beheerder extra werkzaamheden met zich meebrengt, kunnen hiervoor extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

4.5 Huurder dient gebruikt linnengoed, keukendoeken, handdoeken en badlakens voor vertrek te wassen en op te bergen in de kasten, zulks met uitzondering van de op de laatste dag/nacht gebruikte lakens en linnen.

4.6 De huurder is vrij de (gas)barbecue te gebruiken. Deze dient direct na gebruik schoongemaakt te worden. Indien deze bij het uitchecken niet schoon is, wordt € 50,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

4.7 Roken in de accommodatie is niet toegestaan. Huisdieren mogen niet worden meegebracht (voor een enkele woning geldt hierop de uitzondering: ‘in overleg zijn huisdieren toegestaan’).

4.8 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is niet toegestaan in het huurobject andere toestellen voor kook- of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn beschikbaar gesteld of geplaatst.

4.9 Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners in de omgeving.

5. Algemene bepalingen

5.1Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging van de huis- en (indien overeengekomen) autosleutels, door de beheerder, uitsluitend nadat de volledige huursom aan de verhuurder is voldaan.

5.2 Het huis is beschikbaar vanaf 15:00 uur op de dag van de aankomst zoals op de overeenkomst/factuur is aangegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3Op de dag van vertrek dient men het huis ’s morgens voor 10:00 uur te verlaten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4 Voor een ‘vroege check in’ en/of ‘late check out’ wordt een vooraf vastgesteld bedrag berekend.

5.5 Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij de aanvang van de huurtermijn met de beheerder en/of verhuurder te worden opgenomen, om zo de beheerder en/of verhuurder in de gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk op te lossen. De huurder is verplicht die stappen te ondernemen die van hem/haar verlangd kunnen worden om mogelijke schade te beperken.

5.6 De verhuurder is, tenzij dit aan zijn/haar opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

5.7 Huurder is verplicht waardevolle spullen als geld, sieraden, paspoorten, etc. in de kluis te bewaren, indien deze aanwezig is en anders buiten het zicht op te bergen.

5.8 Huurder is verplicht om, bij het verlaten van de woning, ramen, deuren en tuinhekken zorgvuldig te sluiten en, indien aanwezig, de alarminstallatie in te schakelen.

Kosten afrekenen met de beheerder

Huurder kan de beheerder verzoeken om een tussentijdse schoonmaak. De kosten daarvan worden op eerste verzoek a contant betaald aan de beheerder.

Annuleren

In geval van annuleren door de huurder zijn de navolgende annuleringskosten van toepassing:

  • bij annulering tot 6 weken vóór de dag van aankomst: de aanbetaling.
  • bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken vóór de dag van aankomst: 50% van het boekingsbedrag.
  • bij annulering vanaf 2 weken tot en met de dag van aankomst: 100% van het boekingsbedrag.Wij adviseren u te allen tijde een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

De contactgegevens van de door de verhuurder aangestelde beheerder zijn:

E-mailadres: info@piscaderabayresort.com

Mandy Tel.: (+5999) 512 6850
Teun Tel.: (+5999) 563 7777